Motywacje dla podjęcia projektu

 

Zgodnie z Traktatem Lizbońskim, Polska od wielu lat konsekwentnie wdraża strategię rozwoju, która ma spowodować przejście od gospodarki opartej na pracy i kapitale, do gospodarki opartej na wiedzy. Taka transformacja oznacza radykalną zmianę podejścia do istoty kapitału ludzkiego. To człowiek, jego wiedza i potencjał, stanowi o wartości i dynamice rozwoju gospodarki kraju, natomiast zasoby rzeczowe czy finansowe są jedynie narzędziem wspierającym ten rozwój. Takie podejście oznacza, że dla dalszego rozwoju Polski, kluczowym czynnikiem staje się jakość kadry, osób w wieku produkcyjnym, a także osób młodych, które niedługo zasilą rynek pracy. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce rośnie liczba osób niezdolnych do podjęcia pracy z powodu chorób, przy czym coraz większe znaczenie mają choroby cywilizacyjne, a wśród nich alergie i choroby układu oddechowego. Zahamowanie tej tendencji wymaga zastosowania w ochronie zdrowia nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia takich jednostek chorobowych.

Do tej pory w Polsce jakość narzędzi i oprogramowania informatycznego, jakim dysponują instytucje sektora medycznego jest niska i nie umożliwia prowadzenia zaawansowanych badań dziedzinowych.

Projekt wpisuje się w działalność naukową WAT w czterech dziedzinach, które są obecnie przez Akademię intensywnie rozwijane, tj.:

  1. Inżynieria systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.
  2. Technika medyczna (metody i urządzenia dla potrzeb medycyny i sportu).
  3. Systemy antropotechniczne (diagnostyka techniczna).
  4. Techniczne i informatyczne systemy wizualizacji (detekcja w podczerwieni, przetwarzanie obrazów).

WAT posiada zarówno doświadczenie jak i potencjał organizacyjny oraz techniczny, co jest niezbędne do efektywnej realizacji projektu.