Motywacje dla podjęcia projektu

Trwająca przez ostatnie lata transformacja polskiego systemu opieki zdrowotnej wymusza na placówkach świadczących usługi zdrowotne coraz lepsze wykorzystanie środków finansowych, zasobów materialnych i ludzkich. Jednocześnie niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych i technologii informacyjnych powoduje znaczny przyrost liczby doniesień naukowych istotnych dla skuteczności i jakości opieki medycznej. Szacuje się, że co tydzień przybywa kilka tysięcy takich doniesień.

Z drugiej strony, z dostępnością nie zawsze wiarygodnej wiedzy medycznej wiąże się obserwowany wzrost oczekiwań pacjentów wobec jakości służby zdrowia. Pacjenci zwykle dysponują wiedzą niefachową, zdobywaną najczęściej za pośrednictwem przekazów medialnych. Z tego tytułu występują coraz częstsze nieporozumienia pomiędzy pacjentami a lekarzami lub placówkami opieki zdrowotnej.

Wskazane powyżej czynniki powodują, że coraz bardziej konieczna staje się standaryzacja procesów opieki zdrowotnej. Pierwszy krok został zrobiony za sprawą rozwijanych od lat 90-tych wytycznych, głównie w krajach anglojęzycznych, będących rekomendacjami postępowania w praktyce klinicznej opartymi na tzw. dowodach naukowych (EBM – Evidence Based Medicine). W ślad za tym zaczęto również rozwijać tzw. ścieżki kliniczne, czyli interdyscyplinarny plan opieki medycznej, w którym szczegółowo zdefiniowano niezbędne kroki postępowania (tj. leczenie i pielęgnację pacjenta) rozłożone w czasie. Zakłada się jednak, że lekarz może w każdej chwili podjąć decyzję o modyfikacji standardowej ścieżki, jeżeli jego zdaniem wymaga tego dobro pacjen­ta.

Obecnie niewielki jeszcze rynek systemów wytycznych i ścieżek klinicznych na świecie bazuje na:

- kilku wiarygodnych bazach danych udostępniających (w formie darmowej lub odpłatnej) wiedzę medyczną i wytyczne dla leczenia poszczególnych chorób, przy czym wiedza ta przekazywana jest w postaci tekstów wyświetlanych w przeglądarce internetowej w języku angielskim,

- ścieżkach klinicznych tworzonych lokalnie (dla szpitala, oddziału szpitalnego) na podstawie wytycznych - z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, możliwości oraz innych czynników, np. charakterystyki populacji pacjentów, przy czym w większości są one implementowane jako procedury z wykorzystaniem formularzy papierowych, nie powiązane automatycznie z systemami EHR (Electronic Health Record) gromadzącymi historię leczenia pacjentów.

- Motywacją dla podjęcia projektu była potrzeba opracowania innowacyjnej technologii tworzenia repozytorium wytycznych i ścieżek klinicznych tzw. poziomu krajowego (ponadszpitalnego), a także opracowania i zweryfikowania oryginalnej metody analizy efektywności informacyjnej tych wytycznych i ścieżek klinicznych