Cele projektu

Niniejszy projekt miał za zadanie wypełnić podstawową lukę blokującą efektywne wykorzystanie w trakcie leczenia coraz bardziej wiarygodnej wiedzy medycznej gromadzonej w elektronicznych zasobach wiedzy. Odzwierciedleniem tej luki jest brak standardowych metod umożliwiających niewizualne przesyłanie tej wiedzy w sposób uporządkowany i zapisany w formie procesu. Stworzenie i uzgodnienie przynajmniej na szczeblu narodowym takich standardowych metod uaktywniłoby rynek inteligentnych systemów informacji medycznej o pacjencie (EHR – Electronic Health Records) wzbogaconych o możliwości procesowego wsparcia lekarzy i innego personelu medycznego przy podejmowaniu przez nich decyzji klinicznych.

Z powyższego wynikają dwa cele ogólne projektu:
1.podwyższenie i geograficzne wyrównanie poziomu jakości świadczenia usług zdrowotnych w Polsce;
2.znaczące podwyższenie konkurencyjności firm oferujących swoje rozwiązania na rynku opieki zdrowotnej.

Cele te zostały osiągnięte poprzez stworzenie warunków (zestaw standardów) i półproduktów (rozwiązanie modelowe) dla szybszego i tańszego tworzenia aplikacji komputerowych, które znacznie przyspieszą i ułatwią dotarcie do lekarza wiarygodnej i odpowiedniej w danej chwili informacji medycznej.

Zrealizowanie obu powyższych celów świadczy o dużej, zarówno społecznej, jak i gospodarczej użyteczności wyników projektu. Istnieje ogromne społeczne zapotrzebowanie na polepszenie jakości leczenia i zmniejszenie liczby popełnianych w trakcie leczenia błędów. Istnieje też zapotrzebowanie samych placówek opieki zdrowotnej, gdyż zmniejszając liczbę błędów lekarskich zmniejszają się koszty leczenia i poprawia się relacja lekarz-pacjent. Zmniejsza się też niebezpieczeństwo dochodzenia wysokich odszkodowań od placówek medycznych, a posiadając wdrożone ścieżki kliniczne i bazując przy leczeniu pacjentów na tworzonych z nich planach indywidualnego leczenia, placówki mogą płacić mniejsze składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Darmowe upowszechnienie rezultatów projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności wielu producentów wysokowyspecjalizowanych aplikacji dla służby zdrowia, zarówno firm tworzących centralne, regionalne lub lokalne repozytoria ścieżek klinicznych posiadających możliwość wymiany danych między sobą, jak i producentów systemów EHR, których funkcjonalność będzie mogła być rozszerzana o moduły obsługi ścieżek. Ze względu na powstanie szerszych możliwości rozwoju rynku tego typu aplikacji, producenci polscy staną się bardziej konkurencyjni również za granicą.

W ramach projektu zostały wykonane:
1.zestawy standardów (jako propozycja do stosowania w Polsce) niezbędnych dla budowy repozytoriów wytycznych i ścieżek klinicznych,
2.model repozytorium wytycznych i ścieżek klinicznych umożliwiający:
- zdalne tworzenie, edycję i zarządzanie poszczególnymi wytycznymi przez wiele rozproszonych terytorialnie zespołów naukowców i praktyków, np. z uniwersytetów medycznych,
- tworzenie i publikowanie wytycznych w języku polskim,
- współdziałanie on-line z podobnymi systemami w innych krajach – planuje się skoordynowanie prowadzonych w projekcie prac z partnerami w krajach skandynawskich,
- tworzenie na bazie powyższych wytycznych ścieżek klinicznych oraz ich zarządzanie on-line na serwerze zewnętrznym lub na własnym serwerze w placówce medycznej lub w grupie placówek,
- tworzenie standardów/ścieżek w sposób rekurencyjny; ścieżki mogłyby się składać z innych podścieżek klinicznych - takie podścieżki mogą obejmować na przykład zestaw procedur istotnych w powiązaniu z wykonywaniem operacji niezależnie od jej konkretnego typu,
- automatyczne pobieranie wytycznych i ścieżek przez różne aplikacje i systemy informacyjne typu EHR pracujące w służbie zdrowia, tworzone przez niezależnych producentów oprogramowania.